ข่าวแม่สอด-ตาก : กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ร่วมงานประเพณีรดน้ำขอพร

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ร่วมงานประเพณีรดน้ำขอพร

นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ร่วมงานประเพณีรดน้ำขอพร เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

        ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล จัดกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล การนี้ทางแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลได้เรียนเชิญนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด(แม่สอด) ท่านอัยการจังหวัด(แม่สอด) ท่านนายอำเภอแม่สอด ท่านประธานกิติมศักดิ์ถาวร ผู้อาวุโส ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดและหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)เข้าร่วมงาน

       ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล กล่าวว่าด้วยมูลนิธิสามัคคีการกุศล ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด ได้ร่วมกันจัดงานรดน้ำขอพร เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ซึ้งจัดเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2562 คณะกรรมการดำเนินการจัดงานมีความยินดีที่ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญมาเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากและได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญเข้าร่วมงานในปีนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สวยงามตามประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย เป็นรากฐานของความเป็นอันหนึ่งอันเดียว แสดงให้เห็นถึงความภูมิใจ ร่วมใจของคนในชาติและประเพณีที่ทุกคนปฎิบัติสืบทอดกันมาช้านาน

      แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลและองค์กรภาคเอกชนเล็งเห็นความสำคัญในการสืบสาน ส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทยไว้ จึงได้จัดงานนี้เป็นประจำทุกปีและเป็นการขอขมาลาโทษไม่ว่าจะเป็นด้านกายกรรม มโนกรรม วจีกรรมต่อท่านอาวุโสฯและเริ่มกิจกรรมการรดน้ำขอพร ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย รวมทั้งเป็นการแสดงความเคารพกตัญญู เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

ภาพ/ข่าว นายเศรษฐชาติ แหงมงาม รายงาน