ข่าวแม่สอด : กรมชลประทาน ทุ่มกว่า 375 ล้านบาท เร่งสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด แห่งที่ 2 แก้ภัยแล้ง-อุทกภัย-รักษาระบบนิเวศน์-แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

       เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดตาก เริ่มส่อเค้าทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง น้ำในอ่างเก็บน้ำลำห้วยต่างๆ เริ่มแห้งขอด อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด บ้านหัวฝาย ซึ่งเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด แห่งที่ 1 ต้นน้ำมีปริมาณลดลง ต้องมีการบริหารระบบชลประทานและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด และในส่วนของสำนักงานชลประทานจังหวัดตาก ได้เตรียมรับมือวิกฤตภัยแล้ง แก้ไขปัญหาทั้งระยะต้น ระยะกลางและระยะยาว

       นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดตาก กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด แห่งที่ 2 (ตอนบน) ว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด แห่งที่ 2 หรือ ห้วยแม่สอดตอนบน ได้ดำเนินการบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่สอด ตำบลพระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จังหวัดตาก เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง ดำเนินการก่อสร้างโดยกองพัฒนาแหล่งน้ำขนากลาง กรมชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง เพิ่มพื้นที่และอ่างเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและยังบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ที่ฝนตกหนัก และในตัวเขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด มักจะประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม จึงต้องมีโรงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด แห่งที่ 2 เพื่อควบคุมการระบายน้ำและกักเก็บไว้ โดยโครงการอ่างเก็บน้ำแห่งที่ 2 ตอนบน จะควบคู่แห่งแรกที่ บ้านหัวฝาย ทั้งนี้เพื่อยังเป็นการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค – เพื่อการเกษตร – เพื่อการขยายตัวของชุมชนเมืองนครแม่สอด โดยเพิ่มปริมาณปีละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร อีกทั้งยังเป็นการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) โดยเฉพาะพื้นที่ทำการเกษตรนั้นจะได้รับประโยชน์อย่างมากในการ สนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทานตาก ได้อีกกว่า 6,740 ไร่ และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกปีละ 2.45 ล้านหน่วยต่อปี

        นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดตาก กล่าวต่อว่า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน(แห่งที่ 2 ) จะใช้งบประมาณดำเนินการเบื้องต้นในการก่อสร้างจำนวน 375,121,200 บาท และได้เริ่มอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา และจะสิ้นสุดครบอายุสัญญาในวันที่ 29 เมษายน 2561 รวมระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 990 วัน หรือก่อสร้างประมาณ 3 ปี ซึ่งลักษณะของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดแห่งที่ 2 ตอนบน เป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว ตัวสันเขื่อนกว้าง 9.00 เมตร ความสูง 61.00 เมตร สันเขื่อนยาว 350.00 เมตร ปริมาณความจุของน้ำ 13.000 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำใช้การ 12.404 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่จะได้รับประโยชน์อย่างมาก แก้ไขปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้งร้อน-แก้ไขปัญหาอุทกภัยฝนตกหนักน้ำท่วมในฤดูฝน เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนธรรมชาติ และการมีระบบนิเวศน์ ใหม่ที่มีน้ำมีปลา มีสัตว์น้ำ ในอ่างห้วยแม่สอด แห่งที่ 2 แห่งนี้

ขอขอบคุณภาพ-เนื้อข่าวโดย AEC อาเซียน NEWS