กรมทางหลวงเผยขยาย 4 ช่องจราจรถนนสายตาก-แม่สอดตอนที่ 4 ระยะทาง 26.45 กม. คืบหน้ากว่า 36% คาดเสร็จในปี 2562 ทำให้เส้นทางเชื่อมไปยังสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 สะดวก เพิ่มศักยภาพเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก หนุนเขตเศรษฐกิจตาก

         นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การก่อสร้างเพื่อขยายทางหลวงหมายเลข 12 สายตาก-แม่สอด จังหวัดตาก เป็น 4 ช่องจราจร ตอนที่ 4 ระหว่าง กม.22+814-กม.49+266 ระยะทางประมาณ 26.45 กม. มีความคืบหน้ากว่า 36% ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 จะทำให้ทางหลวงสายตาก-แม่สอด ระยะทางประมาณ 86 กม. เป็น 4 ช่องจราจรตลอดสาย

         ส่วนทางหลวงสายตาก-แม่สอด ตอน 3 ได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว โดยกรมทางหลวงแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ช่วง ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายตาก-อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 โดยได้ดำเนินการก่อสร้างระหว่าง กม.49+266-73+891 ระยะทางรวมประมาณ 24.6 กม. ก่อสร้างเป็นทางมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจรไป-กลับข้างละ 2 ช่องจราจร และเพิ่มช่องจราจรด้านขาขึ้นไต่ลาดชัน (Climbing Lane) อีก 1 ช่องจราจร ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร แบ่งทิศทางจราจรด้วย Barrier Concrete

         ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 จะไปเชื่อมกับเส้นทางไปยังสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 เชื่อมต่อกับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก East West Economic Corridor-EWEC และเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายใหม่ Western Economic Corridor-WEC ในฐานะที่ อ.แม่สอด จ.ตากเป็นประตูหน้าด่านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economics Community-AEC ซึ่งเป็น Gateway ตะวันตกที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นอกจากนี้ ทางหลวงสายดังกล่าวเป็นเส้นทางที่สวยงาม เป็นเส้นทางที่สามารถไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ของจังหวัดตากได้อีกเส้นทางหนึ่ง ซึ่งนอกจากเป็นการสนับสนุนทั้งการค้าการท่องเที่ยวแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

         อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงยังขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวให้ปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำของกรมทางหลวง รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม คือ ขับช้า เปิดไฟหน้า และคาดเข็มขัดนิรภัย

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  https://mgronline.com/business/detail/9610000015458