กลุ่มงานจิตเวช ร่วมกับชมรมจริยธรรม จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเชิงพุทธ

         เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเชิงพุทธบุคลากรโรงพยาบาลแม่สอดให้เกิดปัญญาและสันติสุข ด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมทำความดี สวดมนต์ นั่งสมาธิ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวัน

         กลุ่มงานจิตเวช และชมรมจริยธรรม รพ.แม่สอด ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเชิงพุทธฯ ในระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2540 มาจนถึงปัจจุบันกว่าหลายรุ่น ในระยะแรกมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมทั้งบุคลากร รพ.แม่สอดและประชาชนทั่วไป รุ่นละประมาณ 30 คน ต่อมามีผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มจำนวนมากขึ้นประมาณ 60 – 80 คน และจากการประเมินผลหลังการอบรม พบว่าผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความอดทน อดกลั้น รู้จักใช้เหตุผล รู้เท่าทันความคิด สามารถควบคุมอารมณ์ และแสดงพฤติกรรมของตนเองได้อย่างเหมาะสม มีความเมตตารู้จักให้อภัยต่อกัน และได้นำเอาหลักธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น

         นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมได้นำเอาหลักธรรมะ มาใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาตนเอง พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข เป็นตัวอย่างของผู้มีสุขภาพจิตดี และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนได้เข้าใจถึงหลักการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง สามารถนำมาใช้กับตนเองอย่างมีเหตุผล และรู้จักให้อภัยผู้อื่น รวมถึงการให้บริการแก่ประชาชนด้วยความมีเมตตาต่อกัน เป็นตัวอย่างของผู้มีสุขภาพจิตดี คือไม่มีโรคทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถสร้างความสัมพันธ์อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ปรับจิตใจให้มั่นคงเมื่อมีความขัดแย้ง อันจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อตนเองและสังคมส่วนรวม

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด
17 กุมภาพันธ์ 2560