ข่าวแม่สอด : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแม่สอดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแม่สอดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแม่สอดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

        วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์   นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายกองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ดำเนินงานแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ และจัดทำการประชาคมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสตามภารกิจด้านการพัฒนาคุภาพชีวิตของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครแม่สอด

      กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแม่สอด ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการหรือเบี้ยยังชีพคนชรา เป็นเงินช่วยเหลือที่ภาครัฐจัดสรรไว้ให้กับผู้สูงอายุ  เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเบิกจ่าย เทศบาลนครแม่สอดมีแผนงานโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน จึงกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน2562  จำนวน 20 ชุมชน โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1.การพบปะประชาชนพูดคุยแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดอย่างต่อเนื่องของคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด
2.การประชาสัมพันธ์ภารกิจการให้บริการของเทศบาลนครแม่สอด เช่น การให้บริการตรวจสุขภาพ การให้บริการการจดทะเบียนประเภทต่างๆ ของผู้ประกอบการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.การตรวจสุขภาพจากคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
4.การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ กำหนดการแบ่งเป็น 3 จุด ดังนี้

           4.1 หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ได้แก่ ชุมชนแม่สอดวิลล่า, ชุมชนบ้านเหนือฯ, ชุมชนร่วมแรง,ชุมชนสันต้นปิน (เขต 1, 2)

          4.2 หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ด้แก่ชุมชนดอนไชย,ชุมชนวัดหลวง,ชุมชนอิสลาม, ชุมชนจ๊อกจอฯ,ชุมชนมณีไพรสณฑ์,ชุมชนปู่แดง (เขต 1,2,3,4)

          4.3 ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ ชุมชนสักทอง, ชุมชนตาลเดี่ยว, ชุมชนชุมพล, ชุมชนร่วมใจ,ชุมชนประชารักษ์, ชุมชนบัวคูณ, ชุมชนสองแคว 1,ชุมชนสองแคว 2,ชุมชนอินทรคีรี1, ชุมชนบ้านทุ่ง (เขต 1, 3,4)

       ภาคเช้า ดำเนินการจ่ายเบี้ยฯ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส และโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก กองสวัสดิการสังคม นครแม่สอด