ข่าวทั่วไป : การคลังฯ คืน VAT ให้ 5% เมื่อช้อปด้วยบัตรเดบิตตั้งแต่ 1-15 ก.พ. 62

การคลังฯ คืน VAT ให้ 5% เมื่อช้อปด้วยบัตรเดบิตตั้งแต่ 1-15 ก.พ. 62

สนับสนุนสังคมไร้เงินสด การคลังฯ คืน VAT ให้ 5% เมื่อช้อปด้วยบัตรเดบิตตั้งแต่ 1-15 ก.พ. 62

      ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 5% สำหรับผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 1-15 ก.พ. 62

      มาตรการฯ กำหนดให้จ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ชำระเงินที่ใช้บัตรเดบิตของตนเองทุกประเภทที่ออกในประเทศไทยและมีการใช้จ่ายในประเทศไทย (ไม่รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ในการซื้อสินค้าและบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม กับร้านค้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ระบบบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale: POS) ซึ่งสามารถแยกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ออกจากราคาสินค้าและบริการได้ โดยชดเชยให้ 5% สูงสุดรายละไม่เกิน 1,000 บาท

      โดยประชาชนผู้สนใจรับเงินชดเชยจากมาตรการฯ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมที่ www.epayment.go.th ตั้งแต่ 7-31 ม.ค. 62 เพื่อระบุรายละเอียดการใช้จ่ายและการรับเงินคืน

      อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 2 ม.ค. ที่ผ่านมา ได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรการดังกล่าวว่า ไม่รวมการซื้อสินค้าสรรพสามิต คือเครื่องดื่มแอลกอล์ฮอล์ และบุหรี่ รวมถึงน้ำมันรถ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์

ที่มา Mango Zero