ข่าวแม่สอด : นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา ซึ่งจะครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี และหนังสือเดินทางมีอายุเหลือเกิน 2 ปี หากต้องการจ้างคนต่างด้าวต่อ

        ให้รีบยื่นเรื่องขอจ้างคนต่างด้าวก่อนวีซ่าหมดอายุ..อย่างน้อย 3 เดือน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก โทร. 055-514569-70

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด  โทร. 055-563639-40

ศูนย์บริการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา โทร. 055-563835,055-563845

ขอขอบคุณข้อมูลจาก FB: Birhtlist Basic