ประชาสัมพันธ์  :  การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

………………………………………………

         ด้วยโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สังกัดเทศบาลนครแม่สอด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 จึงกำหนดระเบียบการและวิธีดำเนินงานเกี่ยวกับการรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562 ไว้ดังนี้

         1.รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด จำนวน ๔ ห้อง ๆ ละ 40 คน รวม ๑๖๐ คน  แบ่งเป็นสัดส่วนนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ต่อ นักเรียนทั่วไป เป็น 50 : 50

         1.1  รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โควตา) ประเภทเรียนดี ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร้อยละ 50 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ประเภทเรียนดี โดยแบ่งเป็นแผนการเรียนดังนี้

         – แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 40 คน โดยมีผลการเรียนรวมเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 ( 5 ภาคเรียน คือ ม.1 จำนวน 2 ภาคเรียน , ม.2 จำนวน  2 ภาคเรียน และ ม.3 จำนวน 1 ภาคเรียน)

         – แผนการเรียน ศิลป์ – ภาษา จำนวน 40 คน โดยมีผลการเรียนรวมเฉลี่ย  5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 ( 5 ภาคเรียน คือ ม.1 จำนวน 2 ภาคเรียน, ม.2 จำนวน 2 ภาคเรียน และ  ม.3 จำนวน 1 ภาคเรียน)  นักเรียนโควตาทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนเดิมต้องมาสมัคร  และเข้าสอบวัดความรู้พร้อมกับนักเรียนทั่วไป เพื่อนำคะแนนมาเป็นเกณฑ์ในการจัดชั้นเรียน หากนักเรียนไม่ติดต่อโรงเรียนตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

         1.2 รับนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 50 คิดเป็นนักเรียน จำนวน 80 คน โดยแบ่งเป็น

         แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 40 คน และแผนการเรียนศิลป์ – ภาษา จำนวน 40 คน โดยกำหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก

         1.2.1 คะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนใน 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ร้อยละ 80  (400 คะแนน)

         1.2.2  คะแนน O-NET ร้อยละ 20 (100 คะแนน)

         1.3  รับนักเรียนความสามารถพิเศษ (ด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และกีฬา) รับจากนักเรียนที่ผลงานระดับภาคขึ้นไป  โดยได้รับรางวัลลำดับที่ 1 และ/หรือ ลำดับที่ 2 หรือได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวด/แข่งขันในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ และกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีการศึกษา 2560 – 2561 โดยใช้วิธีคัดเลือกจากผลงานและสัมภาษณ์ หรือสอบคัดเลือก

นักเรียนความสามารถพิเศษทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสอบวัดความรู้พร้อมกับนักเรียนทั่วไปเพื่อนำคะแนนมาเป็นเกณฑ์ในการจัดชั้นเรียน หากนักเรียนไม่ติดต่อโรงเรียนตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

         2. กำหนดกลุ่มวิชาการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร เป็น 2-2 ดังนี้

         2.1 กลุ่มการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์      จำนวน 2 ห้องเรียน

         2.2 กลุ่มการเรียนที่เน้นศิลป์ – ภาษา                     จำนวน 2 ห้องเรียน

         3. เกณฑ์การจัดห้องเรียน ใช้คะแนนจากการสอบวัดความรู้เป็นเกณฑ์ในการจัดนักเรียนเข้ากลุ่มการเรียนจากที่นักเรียนแจ้งความประสงค์ตามลำดับที่เลือกไว้ในใบสมัคร (ผลการจัดเข้าห้องเรียนตามการประกาศของโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด)

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครของโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
 2. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 ภาคเรียน
 3. ใบรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 ได้แก่ ปพ.7 หรือ ปถ.01
 4. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน (สำหรับติดใบสมัคร 1 รูป ติดบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 1 รูป)
 5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน(ของผู้สมัคร) ที่มีชื่อนักเรียน ชื่อของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองที่นักเรียนอาศัยอยู่
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา (ของผู้สมัคร)
 7. หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 8. ผลคะแนนสอบ O-Net รายบุคคลที่ออกให้จากทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 9. เอกสาร/วุฒิบัตรแสดงว่ามีผลการเรียนดีหรือได้รับรางวัลเหรียญทอง  (เฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษ)

หมายเหตุ เอกสารที่เป็นสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อทุกฉบับ

 

วันและเวลาการรับนักเรียน

         จำหน่ายใบสมัครล่วงหน้า วันที่ 1 – 22 มีนาคม 2562  เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         รับสมัคร (ณ ใต้ถุนอาคารม่วงเทพรัตน์ อาคาร 1 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ)  ไม่เว้นวันหยุดราชการ นักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนจากสถานศึกษาเดิมเท่านั้น

         1. นักเรียนโควตา (เรียนดีและความสามารถพิเศษ)

         รับสมัคร                 วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2562  เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

         สอบสัมภาษณ์       วันที่  28  มีนาคม  2562   เวลา 09.00 – 16.30 น.

        สอบคัดเลือก          วันที่ 31 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

                                        (ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน)

         ประกาศผลสอบและรายงานตัว    วันที่  6  เมษายน 2562  เวลา 09.00 – 16.30 น.

         มอบตัว                     วันที่  9  เมษายน  2562  เวลา 09.00 – 16.30 น.

        2. นักเรียนทั่วไป (สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET)

        รับสมัคร                   วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2562  เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

        สอบคัดเลือก           วันที่ 31  มีนาคม  2562  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

                                        (ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน)

        ประกาศผลสอบและรายงานตัว    วันที่ 6 เมษายน 2562  เวลา 09.00 – 16.30 น.

        มอบตัว                     วันที่ 9 เมษายน 2562  เวลา 09.00 – 16.30 น.

 

ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


หมายเหตุ
        นักเรียนที่ไม่มีผลคะแนนสอบ O – Net รายบุคคล

ให้ถือว่าคะแนนส่วนที่เป็น O-NET 100 คะแนน คิดเป็น 0 คะแนน (สามารถดาวน์โหลดคะแนน O-NET ได้จาก  http://www.niets.or.th/)

 

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในวันรายงานตัวและมอบตัว

 1. นักเรียนต้องกรอกใบมอบตัวนักเรียนด้วยตนเอง
 2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1) และฉบับจริง
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน (นำฉบับจริงมาด้วย)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (นำฉบับจริงมาด้วย)
 5. สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดาหรือผู้ปกครองนักเรียน (นำฉบับจริงมาด้วย)
 6. สำเนาสูติบัตร
 7. สำเนาเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ตนเอง,บิดา,มารดา)
 8. แฟ้มสะสมงาน

หมายเหตุ

 1. หลักฐานที่ใช้ในการมอบตัวนักเรียน ลำดับที่ 1-7 ใช้จำนวน 2 ฉบับ
 2. ผู้ปกครองที่พานักเรียนมามอบตัวต้องเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงของนักเรียนตามกฎหมาย  และนักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด ดังนี้

– กิจกรรมการปรับพื้นฐานผู้เรียน   วันที่ 6-9 ,13 พฤษภาคม 2562

– กิจกรรมการปฐมนิเทศ            วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

– เปิดภาคเรียนทุกระดับชั้น         วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

 

ประกาศ ณ วันที่  21  มกราคม  2562

(นางไพเราะ  กาญจนสิงห์)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

งานวิชาการ โทร. 055- 531524

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่  :  ประกาศรับนักเรียน-ม.4