การแข่งขันกีฬากลุ่มของเทศบาลนครแม่สอด ประจำปี 2562

วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.

         เทศบาลนครแม่สอด  โดยนายเทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มของนครแม่สอด  ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  โดยมี 5 โรงเรียนเข้าร่วมในครั้งนี้  คือ 1.โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  2.โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  3.โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี  4.โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์  5.โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส โดยแต่ละโรงเรียนได้จัดขบวนอย่างสวยงาม  เน้นรักษ์โลก  รักษ์ธรรมชาติ  ชี้ให้เห็นถึงโทษของการทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งข้อคิด  คติเตือนใจให้กับคนทั่วไปได้ชม  สร้างสีสัน และความสวยงามให้กับขบวนเป็นอย่างมาก โดยมีคณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมถึงประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมกิจกรรมพิธีเปิดจำนวนกว่า 1,000 คน

        การแข่งขันกีฬา  นอกจากจะช่วยส่งเสริมด้านพลานามัยและความแข็งแรงแก่ร่างกายของผู้เล่นแล้ว ยังเป็นการปลูกให้เด็กและเยาวชน มีวุฒิภาวะทางสังคมที่ดี คือการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมรน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน