รพ.แม่สอด ขอเชิญผู้มีภาวะหูน้ำหนวกเรื้อรังและเยื่อแก้วหูทะลุ เข้าร่วมโครงการผ่าตัดคืนเสียงสู่โสต

 ขอเชิญผู้มีภาวะหูน้ำหนวกเรื้อรังและเยื่อแก้วหูทะลุ เข้าร่วมโครงการฯ

       หูนํ้าหนวกเปนโรคที่พบมากเปนอันดับหนึ่งของโรคหู เกิดจากการอักเสบของเยี่อบุหูชั้นกลางที่มีการติดเชื้อ ทําใหความสามารถในการไดยินเสียงลดลง การติดเชื้อยังอาจลุกลามเกิดภาวะแทรกซอนทางสมองหรือประสาทใบหนาพิการ ทําใหหนาบิดเบี้ยวได หนองที่ไหลมักมีกลิ่นเหม็นมาก เปนที่รังเกียจของสังคม จะเห็นไดวาหูนํ้าหนวกมีผลกระทบรายแรงตอสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ ซึ่งเปนที่นาเสียดายยิ่ง เพราะโรคหูนํ้าหนวกเปนโรคที่หายขาดไดทั้งดวยยาและการผาตัด ปญหาจึงอยูที่ผูปวยไมไดรับการรักษาใหทันทวงที อาจเปนเพราะขาดแพทยผูชํานาญเฉพาะทางในพื้นที่หรือความยากจนของผูปวย ทําใหตองทนและทิ้งไวจนเกิดโรคแทรกซอน ยากตอการรักษาใหความสามารถในการไดยินเสียงกลับคืนสูปกติ

         โรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการคืนเสียงสู่โสต แกผูที่มีปญหาโรคในระบบหู และผู้ป่วยที่มีภาวะหูน้ำหนวกเรื้อรัง  และเยื่อแก้วหูทะลุ ทั้งชนิดอันตรายและชนิดที่ไม่อันตราย รวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ได้ยินลดลงจากโรคหินปูนเกาะกระดูกหู ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดและ 4 อำเภอใกล้เคียง ณ ห้องตรวจหู คอ จมูก อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่สอด

         จึงขอเชิญชวนผู้มารับบริการ ประชาชนทั่วไปที่มีปญหาเกี่ยวกับโรคทางหู เข้ารับการตรวจคัดกรอง  เพื่อเข้าร่วมโครงการผ่าตัด ในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 12.00 น. ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 (กำหนดรับตรวจคัดกรอง วันละ 20 ราย)

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด
17 พฤศจิกายน 2560