ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม ปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐาน ๔

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม ปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ วัดโพธิคุณ ตำบลแม่ปะ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตากขอขอบคุณ ข้อมูล -ภาพ จาก เฟส บิ๊กบัง พิจิตรเฟรม ตังตังฟาร์มชิวาว่า