img_0003

คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เดินทางเข้าเยี่ยมชม รพ.แม่สอด

         เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมรัตมณี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด ได้ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 7 คน เดินทางมาเข้าเยี่ยม พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน แพทย์ประจำงานอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม  กุมารเวชกรรม และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน  เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น นำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต และร่วมปรึกษาหารือในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเรียนการสอน อันจะช่วยให้การดำเนินการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เป็นไปด้วยดี

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด
19 ธันวาคม 59