ข่าวตาก  :  ปลัด จ.ตาก เปิดโครงการฟื้นฟูผู้เสพยา ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง

          วันนี้ (30 มี.ค. 59) เวลา 9.30 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ ปลัดจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบ ค่าย “วิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี

ปลัด จ.ตาก เปิดโครงการฟื้นฟูผู้เสพยา ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง

         นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ ปลัดจังหวัดตาก กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในพื้นที่ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด โดยในปีนี้ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก ได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอำเภอทุกอำเภอ นำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในรูปแบบค่าย “วิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง” จังหวัดตาก จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 60 คน ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 11 เมษายน 2559 จำนวน 180 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดฟื้นฟู ติดตามดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดตากให้กลับมาฟื้นคืนสภาพจากการเสพติดและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัว ชุมชนได้อย่างปกติ

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  กรมประชาสัมพันธ์