ข่าวตาก  :  จ.ตากสรุปผลการปฏิบัติงาน 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 2559

        จังหวัดตาก ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 2559 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 62 ครั้ง บาดเจ็บ 65 ราย เสียชีวิต 5 ราย

         วันนี้ (18 เม.ย.59 ) ที่ห้องประชุมสายประทีป ศาลากลางจังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำคณะกรรมการศูนย์อำนวยการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 จังหวัดตาก ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล video conference ในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2559 โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานและมอบนโยบายให้ทุกจังหวัด บูรณาการร่วมกันในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน ถอดบทเรียนการทำงานของทุกภาคส่วน เพื่อเสริมกลไกการลดอุบัติเหตุทางถนนให้มีความเข้มแข็ง พร้อมบูรณาการสร้างความปลอดภัยทางถนน เน้นการใช้มาตรการทางสังคมและชุมชน

         สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ของจังหวัดตาก พบว่า เกิดอุบัติเหตุ 62 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.57 ส่วนผู้บาดเจ็บมีจำนวน 65 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 25 และผู้เสียชีวิต มีจำนวน 5 ราย ซึ่งเท่ากับปี 2558 สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เมาสุราขับรถเร็วเกินกำหนด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนใน อบต./หมู่บ้าน

         นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่า แม้จะสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 แล้ว แต่ศูนย์อำนวยการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดตาก โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ยังคงต้องดำเนินการสร้างความปลอดภัยทางถนนตามวาระแห่งชาติของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้แต่ละอำเภอ รวบรวมปัญหา อุปสรรค สาเหตุ และแนวทางแก้ไข จากระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ สรุปนำเสนอต่อจังหวัด พร้อมนำเข้าที่ประชุมภาคีเครือข่าย ให้ระดมความคิดเห็น ถอดบทเรียนการทำงาน มากำหนดเป็นแนวทางมาตราการในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ต่อไป

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  กรมประชาสัมพันธ์ ตาก