ข่าวแม่สอด  : จ.ตาก เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      วันนี้( 14 ธ.ค. 59) ที่ห้องประชุมสายประทีป ศาลากลางจังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เรื่องการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ประกอบด้วย อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด อ.ท่าสองยาง อ.พบพระ และ อ.อุ้มผาง ในระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2559 ดังนั้น เพื่อให้การเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จึงได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมอบหมายและติดตามภารกิจของส่วนราชการที่รับผิดชอบ โดยให้แต่ละส่วนราชการนำเสนอและรายงานความคืบหน้าของการเตรียมการรับเสด็จฯ ในทุกด้าน ทั้งด้านเตรียมการรับเสด็จ ด้านการจัดเตรียมสถานที่ ด้านการถวายการรักษาความปลอดภัย และด้านการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ในครั้งนี้ด้วย

จ.ตาก เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  http://pr.prd.go.th/tak/ewt_news.php?nid=3134&filename=tak_new