ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอด,คลินิกอบอุ่นและเทศบาลนครแม่สอด
จัดมหกรรมผู้สูงอายุ “สืบสานปณิธาน ตามรอยพ่อ”

         ด้วยชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอด,คลินิกอบอุ่นและเทศบาลนครแม่สอด ได้จัดมหกรรมผู้สูงอายุ “สืบสานปณิธาน ตามรอยพ่อ” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรชมพู อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอด โดยมีกิจกรรมการใส่บาตรข้าวสาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อราชวงศ์จักรี และการแสดงบทเพลงพระราชนิพนธื รวมทั้งจัดนิทรรศการเรื่องความพอเพียงและภูมิปัญญา ของผู้สูงอายุ 20 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด

         ดังนั้น จึงขอเชิญผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

กลุ่มงานสุขศึกษา
โรงพยาบาลแม่สอด

ขอขอบคุณรูปภาพ  :  สำนักสารนิเทศ