ข่าวแม่สอด : ชาวบ้านตื่นซื้อเหล้า-บุหรี่ชายแดนแม่สอด หลังรัฐบาลประกาศขึ้นภาษี

      ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวตื่นซื้อเหล้าและบุหรี่บริเวณชายแดนแม่สอด หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกำหนดอัตราโครงสร้างภาษี 3 สินค้า – เหล้า, บุหรี่, ไพ่ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 2560 ฉบับใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ก.ย. 2560