ชาวหนองบัวยื่นหนังสือถึงนายก อบต.แม่ปะ ขอสิทธิในที่ดิน

ข่าวแม่สอด : ชาวบ้านหนองบัวยื่นหนังสือถึงนายก อบต.แม่ปะ ขอสิทธิในที่ดินอยู่อาศัยและทำกิน

       เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ราษฎรชาวบ้านหนองบัว หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ได้ส่งตัวแทนเพื่อยื่นหนังสือกับนายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แม่ปะ อ.แม่สอด ที่หน้าสำนักงาน อบต.แม่ปะ ทั้งนี้เพื่อแจ้งถึงความเดือดร้อนและผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกิน เหตุเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของระบุว่าเป็นที่ดิน สปก. ซึ่งชาวบ้านไม่มีสิทธิในการครอบครองเพื่อทำกินหรือใช้ประโยชน์ใดๆได้ ดังนั้นชาวบ้านจึงต้องการ ขอให้ ทาง อบต.ได้เร่งทำการสำรวจพื้นที่ดิน เพื่อออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินให้กับชาวบ้านหนองบัว ได้อาศัยอยู่มาก่อน ปี 2545 กว่า 154 ครอบครัว และขอให้ ทาง อบต.แม่ปะ ได้ประสานยังฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออกหลักฐานเอกสารสิทธิในการครอบครองที่ดินให้กับชาวบ้านด้วย เพราะอยู่มาก่อนปี 2545 ซึ่งในวันนี้ทาง อบต.แม่ปะ ได้มีการประชุมสภา อบต.และ ที่ประชุมสภา ยังได้มีมติ ให้ ฝ่ายบริหาร ได้ให้ฝ่ายช่างประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกทำการสำรวจพื้นที่และดำเนินการในเรื่องของขั้นตอนการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินต่อไปอย่างเร่งด่วน

       รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับที่ดิน ใน บ้านหนองบัว หมู่ 7 ต.แม่ปะ นั้น ได้มีราษฎรมาอาศัยอยู่ก่อนปี 2545 จำนวน 154 ราย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สามารถออกเอกสารสิทธิได้ ชาวบ้านจึงขอให้ อบต.แม่ปะได้ช่วยเหลือชาวบ้าน เพราะทุกวันนี้ ที่ทำกินและที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าว ไม่มีเอกสารสิทธิครอบครอง จึงเสียสิทธิในที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ไม่ได้ต้องการใดๆนอกจากสิทธิครอบครองตามกฎหมายและตามสิทธิที่จะได้รับตามกฎหมายเท่านั้น

ขอขอบคุณภาพ-เนื้อข่าวโดย AEC อาเซียน NEWS