ชาวแม่สอด..เฮ รัฐบาลทุ่มงบกว่า 700 ล้าน สร้างและขยายระบบประปา

       ชาวแม่สอด เฮ รัฐบาล ทุ่มงบกว่า 700 ล้าน สร้างและขยายระบบประปาแม่สอด พร้อมพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอด แห่งที่ 2 ตอนบน- มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ ควบคู่มีระบบชลประทาน ที่แก้ไขภัยแล้ง ในฤดูร้อน(แล้ง) และป้องกันอุทกภัย ในฤดูฝน

      เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่บริเวณ บ้านขุนห้วย หมู่ 6 ตำบลพระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก การประปาส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(กปภ.) ได้เร่งดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยการขยายการผลิตประปาแห่งที่ 2 เพิ่มปริมาณงานการผลิต ด้วยการก่อสร้างระบบการผลิตน้ำประปา ขนาด 500 ลบ.ม./ชั่วโมง รวมทั้งงานวางท่อประปา โดยมีบริษัทมหาธนุ จำกัด ได้รับว่าจ้างตามสัญญา ที่ กจห.56/2559 โดยเริ่มการดำเนินการก่อสร้างวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 และจะต้องก่อสร้างดำเนินงานให้แล้วเสร็จในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โดยมีกำหนดระยะเวลาในโครงการ 400 วัน ด้วยงบประมาณ 241,401,869.16(สองร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์) โดยมีทีมวิศวกร –ผู้เชี่ยวชาญและช่าง จากกองควบคุมก่อสร้าง ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง มาคอยดูแลและควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามแบบ อย่างมาตรฐาน ซึ่งโครงการนี้จะสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตและส่งจำหน่ายน้ำบริการประชาชนใน อ.แม่สอด และอำเภอใก้ลเคียง เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-แม่ระมาด-พบพระ) อย่างเพียงพอกับความต้องการการใช้น้ำ ประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค ของประชาชนที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยระบบน้ำประปา จุดที่ 2 นี้จะนำน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอด ตอนบน อ.แม่สอด มาเป็นน้ำดิบเพื่อการผลิตประปา ที่ต่อเนื่องกับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน แห่งที่ 2 เพื่อ ควบคู่กับการผลิตของการประปาส่วนภูมิภาคแม่สอด จุดที่ 1 จากแหล่งผลิตแม่น้ำเมย ชายแดนไทย-เมียนม่าร์ ซึ่งจะทำให้ น้ำประปาในพื้นที่ไม่ขาดแคลนอีกต่อไป

      ขณะเดียวกันกรมชลประทาน โดยกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 ได้เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สอด แห่งที่ 2 บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่สอด ตำบลพระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จังหวัดตาก โดยมีบริษัทสยามพันธุ์วัฒนา จำกัด(มหาชน) เป็นผู้รับสัญญาว่าจ้าง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง เพิ่มพื้นที่และอ่างเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและยังบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ที่ฝนตกหนัก และในตัวเขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด มักจะประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม จึงต้องมีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด แห่งที่ 2 เพื่อควบคุมการระบายน้ำและกักเก็บไว้ โดยโครงการอ่างเก็บน้ำแห่งที่ 2 ตอนบน จะควบคู่แห่งแรกที่ บ้านหัวฝาย ทั้งนี้เพื่อยังเป็นการสนับสนุนน้ำเพื่อการผลิตระบบน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคแม่สอด จุดที่ 2 และเพื่ออุปโภค-บริโภค-เพื่อการเกษตร ของประชาชน และเพื่อการขยายตัวของชุมชนเมืองนครแม่สอด โดยเพิ่มปริมาณปีละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร อีกทั้งยังเป็นการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) โดยเฉพาะพื้นที่ทำการเกษตรนั้นจะได้รับประโยชน์อย่างมากในการ สนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทานตาก ได้อีกกว่า 6,740 ไร่ และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกปีละ 2.45 ล้านหน่วยต่อปี

      นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดตาก กล่าวต่อว่า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน(แห่งที่ 2 ) จะใช้งบประมาณดำเนินการเบื้องต้นในการก่อสร้างจำนวน 375,121,200 บาท(สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาท) โดยได้เริ่มอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา และจะสิ้นสุดครบอายุสัญญาในวันที่ 29 เมษายน 2561 รวมระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 990 วัน หรือก่อสร้างประมาณ 3 ปี ซึ่งลักษณะของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดแห่งที่ 2 ตอนบน เป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว ตัวสันเขื่อนกว้าง 9.00 เมตร ความสูง 61.00 เมตร สันเขื่อนยาว 350.00 เมตร ปริมาณความจุของน้ำ 13.000 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำใช้การ 12.404 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่จะได้รับประโยชน์อย่างมาก แก้ไขปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้งร้อน-แก้ไขปัญหาอุทกภัยฝนตกหนักน้ำท่วมในฤดูฝน เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนธรรมชาติ และการมีระบบนิเวศน์ ใหม่ที่มีน้ำมีปลา มีระบบนิเวศน์ที่สมบรูณ์

ขอขอบคุณภาพ-เนื้อข่าวโดย AEC อาเซียน News