ข่าวแม่สอด : ดร.นายกฝอ นครแม่สอด แต่งตั้ง ผอ.ภิรมย์ เป็นรองนายกเทศมนตรี

ดร.นายกฝอ นครแม่สอด แต่งตั้ง ผอ.ภิรมย์ เป็นรองนายกเทศมนตรี

      เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก มีคำสั่งเทศบาลนครแม่สอด ที่ 3121/2561 แต่งตั้งนายภิรมย์ ทองคุ้ม เป็นรองนายกเทศมนตรี อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ 1/ 2557 ลงวันที่ 31 มกราคม 2558 และอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 อัฎฐ กำหนดว่านายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาล เพื่อความเหมาะสมและช่วยเหลือในการบริหารและท้องถิ่น อาศัยอำนาจดังกล่าวข้างต้น จึงแต่งตั้งนายภิรมย์ ทองคุ้ม เป็นรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

     สำหรับ นาย ภิรมย์ ทองคุ้ม เป็นอดีตผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด ซึ่ง ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดจะให้มาดูแลเรื่องการศึกษาและการกีฬาในพื้นที่นครแม่สอด

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS