ดร.นายกฝอ-นายกเทศมนตรีเมืองเมียวดี ร่วมหารือสานการพัฒนาบ้านพี่-เมืองน้อง

ข่าวแม่สอด ตาก : ดร.นายกฝอ นครแม่สอด และ นายกเทศมนตรีเมืองเมียวดี ร่วมหารือสานการพัฒนา บ้านพี่-เมืองน้อง นครแม่สอด(ตาก)-เมียวดี Sister City ร่วมพัฒนาท้องถิ่น-เศรษฐกิจ-สังคม-และความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ สู่ AEC

        ในช่วงเวลานับตั้งแต่การเข้าสู่ยุค ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economic Community -AEC ในปี 2559 ที่ผ่านมา ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ หรือ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก และนายอูตานส่วย หรืออูกะลา นายกเทศมนตรีเมืองเมียวดี จังหวัดเมียวดี แห่งสหภาพเมียนม่าร์ และคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นของทั้ง 2 เมือง ได้มีการพบปะพูดคุยเจรจากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทย-เมียนม่าร์ ของบ้านพี่-เมืองน้อง นครแม่สอด-เมียวดี Sister City ทั้งการจัดการแข่งขันกีฬา-การท่องเที่ยว-การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน และการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาบุคคล สร้างงาน-สร้างรายได้ สร้างโอกาสให้ประชาชน ตามแนวชายแดน ประชาชนมีความรักความสามัคคีและพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันของ Sister City เป็นความร่วมมือที่ดีที่สร้างความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศ ของ 2 เมืองในท้องถิ่นในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

 

ขอขอบคุณภาพ- เนื้อข่าวโดย  AEC อาเซียน NEWS