ข่าวแม่สอด : ดร.นายกฝอ ประชุมคณะผู้บริหาร ขับเคลื่อนเดินหน้าพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด

ดร.นายกฝอ ประชุมคณะผู้บริหาร ขับเคลื่อนเดินหน้าพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด

ดร.นายกฝอ ประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 34/2561 ขับเคลื่อนเดินหน้าพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

      เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร นายกุล เครือวีระ และ นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี- นายสมจิต รุ่งจำรัสรัศมี ที่ปรึกษานายกฯ และทีม-เลขานุการ- นายอัศวิน พินิจวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด ผู้แทน สท.นครแม่สอด-นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาล-ผู้อำนวยการกอง -หัวหน้าส่วนการงานฝ่าย ต่างๆ ครั้งที่ 34/2561 ที่ห้องประชุม AEC ชั้น 2 ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 30 คน เพื่อสั่งการและเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด ท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) โดยมีการประชุมหารือเพื่อเดินหน้าการพัฒนาหลายประเด็น ซึ่งมีสาระการประชุมและประเด็นสำคัญๆ เช่น

– การดำเนินโครงการธนาคารน้ำ

– การเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย(ภาคเหนือ) ประจำปี 2562

– โครงการพัฒนานครแม่สอด เมืองน่าอยู่

– การนำเสนอ คณะกรรมการร่วมภาครัฐ-เอกชน (กรอ.)ตาก ในการนำกรอบแนวทาง พรบ.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก( EEC) มาปรับใช้ กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก SEZ อ.แม่สอด จ.ตาก ร่วมกับ นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

– การขอจัดสรรค่าธรรมเนียม แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ LEVY

– การจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยการนำแผนยุทธศาสตร์เมือง การจัดโครงการความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานตาก โครงการ Thailand Shopping &Dining Paradise เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

– และการเตรียมจัดงานมหกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยจัดงานสงกรานต์เที่ยงคืน  Midnight Songkran 2019 นครแม่สอด ให้กลับมายิ่งใหญ่

ฯลฯ

รวมทั้งโครงการอื่นๆ เพื่อการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด ท้องถิ่น ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด)

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS