ข่าวแม่สอด  : ดร.นายกฝอ ประชุมประชาคมผลักดันเงินค่าตอบแทนประธาน-กก.ชุมชน-ผู้สูงอายุ-อสม.

ดร.นายกฝอ ประชุมประชาคมผลักดันเงินค่าตอบแทนประธาน-กก.ชุมชน-ผู้สูงอายุ-อสม.

       ดร. นายกฝอ ประชุมประชาคม พัฒนานครแม่สอด ผลักดันเงินค่าตอบแทนให้ประธานและคณะกรรมการชุมชน -ผู้สูงอายุ ควบคู่เพิ่มเงินเดือน อสม.1,000 บาท เป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ให้ ประชาชนคนไทย ทั้งประเทศ- เปิดแผนพัฒนาระบบคมนาคม ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

       ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด อย่างยั่งยืน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี-ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี-เลขานุการนายกเทศมนตรี- สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด-ปลัดเทศบาล-รองปลัด-ผู้อำนวยการกอง-หัวหน้าส่วนการงาน เดินทางมาร่วมประชุม กับ คณะกรรมการชุมชน- อสม.-แม่บ้าน-พี่น้องประชาชนใน 20 ชุมชน เขตเทศบาลนครแม่สอด กว่า 700 คน เพื่อร่วมประชุมหารือแผนพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้ทำประชาคมชาวบ้านเพื่อให้ความเห็นชอบกับการขอรับการสนับสนุน ผลักดันเงินค่าตอบแทนให้ประธานและคณะกรรมการชุมชน –ผู้สูงอายุ 1,000 บาท ให้เหมือน อสม. ที่ คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติจ่ายเดือนเงิน อสม. รายละ 1,000 บาท เป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ซี่งที่ประชุมประชาคมได้ยกมือสนับสนุนเสนอรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อให้มีค่าตอบแทน เหมือนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และการเพิ่มเงินค่ายยังชีพให้กับผู้สูงอายุ รายละ 1,000 บาท ซึ่งที่ประชุมได้แสดงความขอบคุณ และปรบมือให้ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐบาล

       ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด ยังได้เปิดแผนการพัฒนานครแม่สอด ในระบบคมนาคม โดยการผลักดันโครงการการพัฒนาเส้นทางและปรับปรุงถนนครั้งใหญ่ 6 สายหลักในเขตเทศบาลนครแม่สอด พื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) ด้วยงบประมาณจำนวนมาก เป็นถนนการคมนาคมที่มาตรฐาน และมี คุณภาพ เพื่อพัฒนานครแม่สอด รองรับการพัฒนาประเทศ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไทยแลนด์ ยุค 4.0 และ นครแม่สอด 4.0 โดยได้ผลักดันการพัฒนาระบบคมนาคม เส้นทางถนนในเขตเทศบาลนครแม่สอด และถนนที่เชื่อมกับท้องถิ่นใก้ลเคียงในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ประกอบด้วย เส้นทางสายนครแม่สอด-ไปเชื่อม บ้านค้างภิบาล ต.พระธาตุผาแดง กว้าง 9.50 เมตร ยาว 477+ 120 เมตร , สายนครแม่สอด (ชุมชนบัวคูณ) ไปยัง บ้านแม่ตาวใต้ ต.แม่ต่าว กว้าง 9.50 เมตร , โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าโรงพยาบาลอำเภอแม่สอดไปยังตำบลแม่ตาว กว้าง 9.50 เมตร ยาว 1,100 เมตร(ถนนทางหลวงชนบท) ซึ่งเป็นความร่วมมือโครงข่ายการพัฒนาร่วมเทศบาลนครแม่สอดกับแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดาก, โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอินทรคีรี ตั้งแต่บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้าแขวงทางหหลวงตากที่ 2 แม่สอด จนถึงสี่แยกไฟแดงใหญ่ แถวหน้าร้านเจ้าสัว เดิม เป็นถนนกว้าง 9.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร ,โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสมัครสรรพการ ตั้งแต่วสามแยกวัดดอนไชย จนสุดเขตสะพานเชื่อมกับบ้านหัวฝาย กว้าง 7 เมตร ระยะทางยาว 330 เมตร+ 1,500 เมตร, และ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายอินทรคีรี จากสี่แยกไฟแดงเจ้าสัวเดิม ไปจนถึงสามแยกบ้านพักนายอำเภอแม่สอด กว้าง 7 เมตร ระยะทางยาว 330 เมตร+ 1,500 เมตร

       ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่าเทศบาลนครแม่สอด เป็นเทศบาลนคร ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) ที่ต้องพัฒนาระบบคมนาคมโลจิสติกส์ รองรับเมืองหน้าด่านชายแดนไทย-เมียนมาร์ ย่านเศรษฐกิจ เชื่อมกับเส้นทาง East-West Economic Corridor หรือ EWEC เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก หรือเรียกอีกอย่างว่า R9 (เส้นทางหมายเลข 9) นครแม่สอด เป็นเมืองเศรษฐกิจชั้นนำ ด่านชายแดนที่ปัจจุบันมีการส่งออกสินค้ามูลค่ามหาศาลต่อปี รวมทั้งยังเป็นเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน จึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพี่น้องประชาชนขอขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และรัฐบาล ที่ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเทศบาลนครแม่สอด โดยที่ผ่านมารัฐบาล และ คสช.ได้อนุมัติโครงการเมกะโปร์เจ๊กส์มากมายในพื้นที่จังหวัดตากและในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด ร่วมเดินหน้า ไทยแลนด์ 4.0 นครแม่สอด 4.0

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS