ข่าวแม่สอด  : ดร.นายกฝอ-สท.สนับสนุนงบประมาณส่วนตัวให้ชุมชน จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนปี 2561

ดร.นายกฝอ-สท.สนับสนุนงบประมาณส่วนตัวให้ชุมชน จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนปี 2561

ดร.นายกฝอ และ สท.นครแม่สอด สนับสนุนงบประมาณส่วนตัว ให้ชุมชน จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนประจำปี 2561

       ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรีฯที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ทั้ง 21 คน ได้ร่วมสนับสนุน งบประมาณส่วนตัว ให้กับประธานชุมชรและคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ทั้ง 20 ชุมชน เพื่อให้จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน เชื่อมความสามัคคีของคนในชุมชน และส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง โดยแต่ละชุมชนนั้นจะจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ในสนามต่างๆเช่นสนามโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ประกอบด้วย ชุมชนมณีไพรสณฑ์ ชุมชนวัดหลวง ชุมชนดอนไชย ชุมชนปู่แดง ชุมชนจ๊อกจอ และชุมชนอิสลามแม่สอด -สนามโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ประกอบด้วย ชุมชนสันต้นปิน ชุมชนบ้านเหนือสามัคคี ชุมชนแม่สอดวิลล่า ชุมชนร่วมแรง หมู่บ้านหนองบัว -สนามโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ชุมชนสองแคว 1 ชุมชนสองแคว 2 ชุมชนประชารักษ์ ชุมชนอินทรคีรี นอกจากนี้ ที่สนามกีฬากลางสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยังมีชุมชน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชุมชนประกอบด้วยชุมชน ชุมพลพัฒนา ชุมชนร่วมใจ ชุมชนตาลเดี่ยว ชุมชนสักทอง ชุมชนบัวคูณ ชุมชนบ้านทุ่ง

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS