ข่าวแม่สอด : ดร.ฝอ นายกนครแม่สอด ขอรัฐบาล 6 ข้อ ดูแลคุณภาพชีวิตและรายได้ประชาชน

ดร.ฝอ นายกนครแม่สอด ขอรัฐบาล 6 ข้อ ดูแลคุณภาพชีวิตและรายได้ประชาชน

ดร.ฝอ นายกนครแม่สอด ขอรัฐบาล 6 ข้อ ดูแลคุณภาพชีวิตและรายได้ประชาชน สอดคล้องนโยบายรัฐ เสนอเพิ่มเงินผู้สูงอายุ- อสม.-เด็ก เยาวชน-ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน

     เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก ได้ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในเรื่องสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะมีการแถลงต่อรัฐสภาในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยข้อเสนอนั้นเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุ-อสม.-เด็ก เยาวชน- ฯลฯ และการผลักดันค่าตอบแทนประธานและกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาล ให้เหมือนกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดย ขอรับการสนับสนุนรัฐบาลตามนโยบายพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาล

     ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ชี้แจงในหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ มีความสำคัญเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าชายแดน และมีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสูง โดยที่ผ่านมามีมูลค่าการค้าชายแดนของ ด่านแม่สอด กว่า 80,000 ล้านบาท และจะทะลุ 100,000 ล้านบาท ในเร็ววันนี้ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เรื่องกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยกำหนดให้ท้องที่ตำบลท่าสายลวด ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่กาษา ตำบลแม่กุ ตำบลแม่ตาว ตำบลแม่ปะ ตำบลแม่สอด และตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด , ตำบลช่องแคบ ตำบลพบพระ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ , ตำบลขะเนจื้อ ตำบลแม่จะเรา และตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” และมีมติการประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เรื่องการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (Sister.City) ระหว่างแม่สอดและเมียวดี ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความใกล้ชิดระหว่างสองเมืองเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นส่วนสำคัญในการขยายตัวทางการค้าชายแดน และการลงทุนระหว่างกัน และเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศในภาพรวม รวมทั้งสนับสนุนสอดคล้องกับการจัดตั้งนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่ต้องมาดูแลสังคม และการจัดบริการสาธารณะรองรับการเป็นเมือเศรษฐกิจพิเศษตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ….

     กับบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนครแม่สอด”.เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากการเป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครแม่สอด แต่เป็นโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลนครแม่สอด โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นต้น ซึ่งต่อมาคณะกรรมการประสานงานระหว่าง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป 2 ฝ่าย) ได้ส่งเรื่องการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด ให้แก่คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็น.ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการด้านการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยเห็นควรกำหนดระยะเวลาในการปรับปรุงเทศบาลนครแม่สอดเพื่อเป็นศูนย์กลางของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก ให้ชัดเจนและเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในโอกาสต่อไปซึ่งโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในลักษณะเป็นการอุดหนุนเฉพาะกิจ ขอให้เสนอเรื่องผ่านกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอรับการกลั่นกรองจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
     ในการนี้ เทศบาลนครแม่สอด ในฐานะตัวแทนหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและประชาชนในพื้นที่ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนรัฐบาลตามนโยบายพรรคการเมือง ที่ร่วมรัฐบาลดังต่อไปนี้

1.นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 3,000 บาท อายุ 60 ปี ขึ้นไปทุกคน
2. นโยบายค่าป่วยการของ อาสาสมัครสาธารณสุข( อสม.)เดือนละ 2,500 บาท
3. นโยบายค่าตอบแทนประธานชุมชน/คณะกรรมการชุมชน.โดยให้กระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบการจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งเคยมีการนำเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย แล้วให้กระทรวงมหาดไทยนำมาพิจารณาออกระเบียบให้ด้วย
4. นโยบายค่าดูแลเด็กแรกเกิด ถึง 8 ปี เดือนละ 1,200 บาท
5. นโยบายค่าใช้จ่ายของเยาวชน 18 – 22 ปี เดือนละ 2,000 บาท
6. นโยบายกัญชาเสรีเป็นนโยบายที่ดี.ขอให้ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมถูกต้องตามกฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยเร็ว

     เพื่อให้เทศบาลนครแม่สอด ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษให้สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างพอเพียงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เชื่อมโยงความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง.Sister.City.(แม่สอด.-.เมียวดี).ตามนโยบายของรัฐบาล.และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของภาคเหนือ จังหวัดตาก และอำเภอแม่สอด ดังนั้นจึงเรียนมายังท่านพลเอกประยุทธ์..จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) เพื่อโปรดพิจารณาเห็นควรโปรดพิจารณาทำหนังสือขอรับการสนับสนุนและผลักดันนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ ให้ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ไปยังนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี จังหวัด กระทรวงมหาดไทยและที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอขอบคุณ ข้อมูลและภาพโดย AEC อาเซียน NEWS