ข่าวแม่สอด  : ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ แสดงความยินดี-มอบรางวัล คนเก่ง “นครแม่สอด” ร.ร.ท้องถิ่นฯ

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ แสดงความยินดี-มอบรางวัล คนเก่ง “นครแม่สอด” ร.ร.ท้องถิ่นฯ

คนเก่ง “นครแม่สอด” โรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 จังหวัดพิษณุโลก

       ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดแสดงความยินดี มอบรางวัลและขวัญกำลังใจกับคณะครูนักเรียนสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ทั้ง 5 โรงเรียนที่สร้างชื่อเสียงด้านวิชาการการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2561 จังหวัดนครพิษณุโลก ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เทศบาลนครแม่สอดคัดสรรค์นักเรียนเข้าร่วมการจัดการโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

      ดร.เทอดเกียรติ กล่าวว่าจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวในส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนแสวงหาความรู้และแสดง ความสามารถยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เทศบาลนครแม่สอดคณะผู้บริหารได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาให้เข้าร่วมโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 นั้นประกอบด้วย 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์ ตาก อุตรดิตถ์และสุโขทัย เทศบาลนครแม่สอดของเราได้รางวัลจากการดำเนินการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีนักเรียนของเทศบาลนครแม่สอดได้รับเกียรติบัตรรางวัลรางวัลพิเศษ (โล่เกียรติยศ) เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

– กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รางวัลพิเศษ (โล่เกียรติยศ) ด.ช.ณัฐพงษ์ กันทะวงษ์ รางวัลเหรียญทอง
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด.ญ.ธวันรัตน์ หมอกแสง รางวัลเหรียญทอง
– กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด.ญ.ทรรศศิกาญจน์ วงศ์คำเครือ รางวัลเหรียญทองแดง
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด.ช.วสันต์ วนาศรีโสภา รางวัลเหรียญทองแดง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

– กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รางวัลพิเศษ (โล่เกียรติยศ) ด.ญ.กัญญารัตน์ สมบัติท้องทุ่ง รางวัลเหรียญทองแดง
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด.ญ.จิรกาญจน์ สายบัว รางวัลเหรียญทองแดง
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รางวัลพิเศษ (โล่เกียรติยศ) ด.ญ.วรรณวิศา – รางวัลเหรียญทอง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย น.ส.ณัฐพร พยาราช รางวัลเหรียญทองแดง
– กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รางวัลพิเศษ (โล่เกียรติยศ) น.ส.ธัญสิริ ตระการกีรติ

       จากการเข้าร่วมแข่งขันการจัดการโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา รายงาน