ข่าวตาก :  จ.ตาก เปิดศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติฯ

         นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จมา จังหวัดตาก รวมถึงนิทรรศการและกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น เช่น การประดิษฐ์กระทงกะลา การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ การร้อยมาลัยดอกไม้สด เป็นต้น นางอุทุมพร เรือนน้อย วัฒนธรรมจังหวัดตาก กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานโครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชมาตั้งแต่ปี 2555

จ.ตาก เปิดศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติฯ

         เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรษา ด้วยการจัดเก็บรวบรวมความทรงจำของพสกนิกรที่มีต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในพื้นที่นั้นๆ และจัดทำฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง พัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมสำหรับเป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสาน และพัฒนาการต่อยอดมรดกภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไป

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=809038