ข่าวประชาสัมพันธ์  :  โรงพยาบาลแม่สอด ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเพื่อต่อใบอนุญาต

         ตามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ได้ดำเนินการให้นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานต่อ ต้องขอต่อใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าว ทั้งนี้การต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว จะต้องได้รับการตรวจสุขภาพและทำบัตรประกันสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐก่อน เพื่อให้แพทย์ออกใบรับรองแพทย์ยืนยันผลการตรวจร่างกาย จึงจะสามารถต่อใบอนุญาตทำงานได้ โรงพยาบาลแม่สอดจึงได้เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ดังนี้

         วันที่ 16 มีนาคม – 12 เมษายน 2559 ให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ที่ห้องประชุมเพทาย ชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

         วันที่ 18 เมษายน – 29 กรกฎาคม2559 ให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ที่อาคารผู้ป่วยนอก ขนาด 30 เตียง (อาคารสีส้มด้านหน้าโรงพยาบาล)

หลักฐานที่แรงงานต่างด้าวต้องนำไปในการตรวจสุขภาพ ดังนี้

1.กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (กลุ่มพาสปอร์ตสากล) ตรวจสุขภาพอย่างเดียว 500 บาท
เอกสารที่ต้องใช้คือ หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต บัตร 5 ปี บัตร 10 ปี

2.กลุ่มคนต่างด้าว (เด็กอายุ 8 – 14 ปี, อายุเกิน 55 ปี) ประกันสุขภาพ 1 ปี ค่าบริการ 2,700 บาท
เอกสารที่ต้องใช้ คือ บัตรสีชมพู

3.กลุ่มแรงงานต่างด้าว ประกันสุขภาพ 2 ปี ค่าบริการ 3,700 บาท
เอกสารที่ต้องใช้ คือ หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต บัตรสีชมพู

4.กลุ่มประกันสังคม ค่าบริการ 500 บาท
เอกสารที่ต้องใช้ คือ หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต บัตรประกันสังคม

5.กลุ่มประกัน 3 เดือน (กลุ่มที่รอใช้สิทธิประกันสังคม) ค่าบริการ 1,000 บาท
เอกสารที่ต้องใช้ คือ ใบยื่นคำร้องจากประกันสังคม

         โดยแรงงานต่างด้าวทุกกลุ่มจะต้องนำเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้างมาแสดงในการตรวจสุขภาพด้วย หากสถานประกอบการใด มีจำนวนแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก ขอให้แจ้งโรงพยาบาลแม่สอดทราบก่อนนำแรงงานต่างด้าวมาตรวจสุขภาพ และสถานประกอบการใดที่ต้องการให้โรงพยาบาลออกไปให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ขอให้ติดต่อได้ที่งานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลแม่สอด โทรศัพท์ 055 – 542337, ต่อ 471 ในวันเวลาราชการ

 

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด

ขอขอบคุณข้อมูล  :  งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลแม่สอด

ขอขอบคุณรูปภาพ  :  mahidol.ac.th