นครแม่สอด-ผู้บริหารและ สท. สร้างงาน-สร้างอาชีพ-สร้างรายได้ ให้ประชาชน

ข่าวแม่สอด ตาก : ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ หรือ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการการฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด ให้กับชาวบ้านในชุมชน ในโครงการ หลักสูตร การสานตะกร้าพลาสติก และการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใบบัว โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เช่น นายกุล เครือวีระ นายถิระยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี นางโสภา พฤกษาโสภา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ดต.ประทีป สีลา –นายไสว มีเงิน –นายอัศวิน พินิจวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครแม่สอดร่วมพิธีเปิด โดยมีนายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ถึงวัตถุประสงค์ให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด กว่า 40 คน เข้าร่วมฝึกอาชีพ โดยมีวิทยากรมืออาชีพจากประธานศูนย์เรียนรู้อาชีพประจำตำบลแม่กาษา อ.แม่สอด มาให้ความรู้และสอนหลักสูตร เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาชีพ ตามนโยบายการสร้างงาน-สร้างอาชีพ-สร้างรายได้ ให้ประชาชนในชุมชน และเกิดเศรษฐกิจการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน ตามนโยบายของผู้บริหารและ สท.นครแม่สอด

ขอขอบคุณภาพ-เนื้อข่าวโดย AEC อาเซียน NEWS