ข่าวแม่สอด : นายกนครแม่สอดและคณะ ให้กำลังใจ นร.-ครู แข่งขันทักษะทางวิชาการภาคเหนือ

นายกนครแม่สอดและคณะ ให้กำลังใจ นร.-ครู แข่งขันทักษะทางวิชาการภาคเหนือ

      ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด พบปะให้กำลังใจแก่ตัวแทนนักเรียน ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ณ เทศบาลนครเชียงราย วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

      ดร.เทอดเกียรติ กล่าวว่าการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ณ เทศบาลนครเชียงราย ในครั้งนี้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด มีจำนวนรายการที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ทั้งหมด 58 รายการ มีจำนวนตัวแทนนักเรียน 176 คน ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม จำนวน 57 คน เทศบาลนครเชียงรายได้กำหนดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 เริ่มการแข่งขันในวันที่ 5 มิถุนายน 2562นี้

      เทศบาลนครแม่สอดได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษา การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ ทั้งยังสามารถพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครแม่สอด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ได้เห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เกิดความเข้มแข็งภายในจิตใจ นำไปสู่การพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านความรู้ความสามารถ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งถือเป็นรากฐานในการสร้างประเทศชาติให้มั่นคงยั่งยืน เทศบาลนครแม่สอดในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถศักยภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ การแสดง และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคต และเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นำไปสู่ความสำเร็จ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะด้านวิชาการในระดับภาคเหนือและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสและเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงศักยภาพทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

      ดร.เทอดเกียรติกล่าวอวยพรขอให้ตัวแทนนักเรียนและครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม เดินทางปลอดภัยตลอดการเข้าร่วมการแข่งขันและถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเอง อย่างเต็มความสามารถ นำความรู้ ทักษะที่ได้จากการฝึกซ้อม เพื่อเข้าร่วมประกวดแข่งขันฯ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับเทศบาลนครแม่สอด และที่สำคัญเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้อยู่เสมอ


เศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายงาน