ข่าวแม่สอด : นายกนครแม่สอดให้คณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการภาคเหนือ

ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้คณะผู้บริหารฯ
เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17ประจำปี พ.ศ.2562

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ท่าน ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  นำคณะโดย นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17ประจำปี พ.ศ.2562 “Changrai Lifelong Learning” เชียงราย นครแห่งภูมิปัญญา สู่การศึกษาที่ยั่งยืน   ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ.
          – โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
          – โรงเรียนเทศบาสล 7 ฝั่งหมิ่น
          – ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย

          โดยมีนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือครั้งที่ 17
ณ เทศบาลนครเชียงราย
(ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562)

          การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพทั้งยังสามารถพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เทศบาลนครแม่สอด  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด  ได้เห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  เกิดความเข้มแข็งภายในจิตใจนำไปสู่การพัฒนาตนเอง  ทั้งด้านความรู้ความสามารถ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งถือเป็นรากฐานในการสร้างประเทศชาติให้มั่นคงยั่งยืน  เทศบาลนครแม่สอด ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด  มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถศักยภาพในด้านต่างๆ เช่น ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ  การแสดง  และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคต  และเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  นำไปสู่ความสำเร็จ  โดยส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะด้านวิชาการในระดับภาคเหนือและระดับประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสและเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและแสดงศักยภาพทางวิชาการความรู้สู่ความเป็นเลิศ

          การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือครั้งที่ 17 ณ เทศบาลนครเชียงราย ในครั้งนี้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด มีจำนวนรายการที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ทั้งหมด 58 รายการ  มีจำนวนตัวแทนนักเรียน 176 คน ครูผู้ควบคุมการฝึกสอนจำนวน 57 คน เทศบาลนครเชียงรายได้กำหนดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 เริ่มการแข่งขันในวันที่ 5 มิถุนายน 2562

(สิ่งประดิษฐ์จากใบตอง)

          โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 250 คน ประเภทการแข่งขันทั้งสิ้น 58 รายการ


ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก กองสวัสดิการสังคม นครแม่สอด