ข่าวแม่สอด : นายกนครแม่สอด เสริมเขี้ยวเล็บใหม่ “รถดับเพลิงกู้ภัย แบบบันไดเลื่อน”

นายกนครแม่สอด เสริมเขี้ยวเล็บใหม่ “รถดับเพลิงกู้ภัย แบบบันไดเลื่อน”

นายกนครแม่สอด เสริมเขี้ยวเล็บใหม่ “รถดับเพลิงกู้ภัย แบบบันไดเลื่อน”ศักยภาพเหนือตึกสูง-พร้อมมอบเกียรติบัตร หน่วยดับเพลิง ที่ผ่านการอบรม

      เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมนายณัธนัย ชินสรนันท์ เลขาบาส เลขานุการนายกเทศมนตรีนครแม่สอด คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด นายไสว มีเงิน-นายอัศวิน พินิจวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล (สท.)นครแม่สอด ได้เดินไปมอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด กว่า 60 คน ที่เข้ารับการอบรมการป้องกันและบรรเทาภัย ศักยภาพสูง ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก ในโอกาสที่เข้าอบรมและการเรียนรู้เชิงปฎิบัติจริง ตามโครงการรถดับเพลิงกู้ภัย ศักยภาพสูง เป็นรถ แบบบันไดเลื่อน 2 คัน โดยมีขนาดความสูง 30 เมตร จำนวน 1 คัน มูลค่า 55 ล้านบาท และรถดับเพลิงกู้ภัยศักยภาพสูง ความสูง 20 เมตร จำนวน 1 คัน มูลค่า 35 ล้านบาท พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน มูลค่านับ 100 ล้านบาท แห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดตาก เป็นการเสริมเขี้ยวเล็บใหม่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครแม่สอด ที่มีศักยภาพเหนือตึกสูง

      ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้จังหวัดตาก เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สร้างเม็ดเงินและรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก เกิดการค้าการลงทุนและมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ตามบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) เช่น โครงการก่อสร้างถนน 4 เลน สายตาก-แม่สอด ระยะทางกว่า 80 กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยภายในปี 2562 , โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 ซึ่งก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว (นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิด เมื่อ 19 มี.ค.62) , โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและขยายรันเวย์ สนามบินานาชาติแม่สอด (อาคารผู้โดยสารหลังใหม่เปิดใช้เป็นทางการแล้ว เมื่อเดือน เม.ย.2562 /การขยายรันเวย์คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563) , และโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา เป็นต้น นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคาดว่าภายในเร็วๆ นี้ น่าจะมีการดำเนินการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เช่น
      การเปิดประมูลพื้นที่การลงทุน 2,000 ไร่ โดยกรมธนารักษ์ , ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง , โครงการการเจาะอุโมงค์มอเตอร์เวย์สายตาก-แม่สอด , โครงการรถไฟรางคู่ สายนครสวรรค์ – ตาก – แม่สอด , รถไฟฟ้ารางเบารอบนครแม่สอด , โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมนานาชาตินครแม่สอด , โครงการก่อสร้างศูนย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อ.แม่ระมาดและ อ.พบพระ และอื่นๆ เป็นต้น
      นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวต่อว่า ปัจจุบันในพื้นที่นครแม่สอดศูนย์กลางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ได้มีการก่อสร้างอาคารสูงหลายแห่ง ได้แก่ โรงแรม คอนโดมิเนียม อาคารโรงพยาบาล เป็นต้น และในอนาคตจะมีการลงทุนโครงการก่อสร้างอาคารสูงอีกหลายแห่ง รวมถึงการเปิดพื้นที่ให้เอกชนประมูลแข่งขัน เพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ กว่า 2,000 ไร่ โดยกรมธนารักษ์ด้วยนั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและประชาชนในพื้นที่แล้ว ในการนี้จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก และเทศบาลนครแม่สอด จึงได้มีการเตรียมแผนงานป้องกันภัยไว้สำหรับรับสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยบนอาคารสูง จังหวัดตากโดยเทศบาล นครแม่สอด จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงกู้ภัย แบบบันไดเลื่อน 2 คัน (ขนาดความสูง 30 เมตร /1 คัน จำนวน 55 ล้านบาท และความสูง 20 เมตร / 1 คัน จำนวน 35 ล้านบาท) ซึ่งได้ผ่านการความเห็นชอบและการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก หอการค้าจังหวัดตาก ภาครัฐ /เอกชน และประชาชนในพื้นที่ จังหวัดตากโดยเทศบาลนครแม่สอดจึงได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ผ่านไปยังรัฐบาล และได้รับการสนับสนุนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จังหวัดตาก ได้มอบ ปภ.จังหวัดตาก ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้ผู้รับจ้าง จนกระทั้งเมื่อ 2–3 พ.ค.2562 ผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบรถและทดสอบสมรรถนะการใช้งานรถดับเพลิงกู้ภัย 2 คันดังกล่าว จากการตรวจและทดสอบศักยภาพผลการทดสอบโดยรวมจากผู้เชี่ยวชาญเป็นที่น่าพอใจและรถมีสมรรถนะการใช้งานคุณสมบัติมากกว่ามาตรฐานที่ระบุไว้ใน TOR หลายรายการซึ่งราชการได้ประโยชน์ โดยเฉพาะส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่ ชุดบันไดเลื่อน คันที่ 1 ความยาวกำหนดไว้ 30 เมตร ความยาววัดได้ 32 เมตร และคันที่ 2 จากความยาวกำหนดไว้ 20 เมตร ความยาววัดได้ 24 เมตร ส่วนการใช้งานอื่นๆ ใช้การได้ดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน TOR ผลจากการประสานงานดังกล่าว เป็นผลงานที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวนครแม่สอด จึงทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง และเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ ประชาชน ที่อาศัยอยู่บนอาคารสูงที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและใกล้เคียง ให้มีความปลอดภัยและมั่นใจศักยภาพของเทศบาลนครแม่สอดศูนย์กลางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใน SEZ ตาก เทศบาลนครแม่สอดขอขอบพระคุณ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี –คณะรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อธิบดีป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ภาครัฐและเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่ ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและช่วยผลักดันจนประสบผลสำเร็จ

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS