นายกฝอ เปิดวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอดสูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างทันสมัยฯ

ข่าวแม่สอด : นายกฝอ เปิดวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอดสูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างทันสมัยฯ

นายกฝอ เปิดวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอดสูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างทันสมัยฯ

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เปิดวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอดสูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างทันสมัย ดำรงชีวิตแบบพอเพียงตามวิถีไทย ใส่ใจสุขภาวะตนอย่างยั่งยืน

       14 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญา สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นางสาวกัญจณัฐ หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอด พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองสวัสดิการนำสมาชิกนักเรียนผู้สูงอายุวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด ร่วมเปิดโรงเรียนวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด

      ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด จ.ตาก โดยมี นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่สอด รองนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยกองงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้

     ดร.เทอดเกียรติ กล่าวว่า การเปิดวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอดครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุนครแม่สอด เพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ด้านการดูแลสุขภาวะแก่ผู้สูงอายุนครแม่สอด เพื่อเสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุนครแม่สอด เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนและเครือข่าย เพื่อบำรุงวิถีวัฒนธรรมของนครแม่สอดให้เกิดการสืบทอดสู่ลูกหลานและเพื่อร่วมเป็นพลังหลักในการสร้างนครแม่สอดให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

     เป็นการมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาวะ และ สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดแบบครบวงจร ร่วมกันในลักษณะ 4 ภาคี ที่ประกอบด้วย ภาคท้องถิ่น โดยเทศบาลนครแม่สอด ภาคท้องที่ โดย ประธานและคณะกรรมการชุมชน ภาคประชาชน โดยชมรมและสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มจิตอาสา และภาคีเครือข่าย ส่วนงานราชการมูลนิธิ เอกชน ต่างๆ โดยร่วมมือร่วมใจ เพื่อร่วมสร้างวิชชาลัยนครแม่สอด ที่เปรียบเสมือนคลังปัญญาผู้สูงอายุของนครแม่สอด ร่วมกันอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมสร้างสังคมผู้สูงอายุนครแม่สอดน่าอยู่ ในแบบฉบับ “สูงวัยแบบสง่า ชราอย่างทันสมัย ดำรงชีวิตพอเพียงแบบวิถีไทย ใส่ใจสุขภาวะตนอย่างยั่งยืน” ตามหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ “วิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด”

*************************

#วิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด
#เทศบาลนครแม่สอด
#สูงวัยแบบสง่า #ชราอย่างทันสมัย #ดำรงชีวิตพอเพียงแบบวิถีไทย #ใส่ใจสุขภาวะตนอย่างยั่งยืน

นายเศรษฐชาติ แหงมงาม รายงาน