ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอดประชุมจัดทำร่างผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดประชุมจัดทำร่างผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

        วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายกเทศมนตรีนครแม่สอด (นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์)เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดทำร่างผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยในส่วนของภาคเอกชน นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสฯ พร้อมด้วย นายพิชย์ วงศ์วิชิต นายทะเบียนฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข รวบรวมข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำร่างผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และร่วมกันพิจารณาการขอใช้พื้นที่ 5,000 ไร่ บริเวณข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด ตำบลแม่ปะ และตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อีกทั้งการขอรับการสนับสนุนและผลักดันการนำพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 มาใช้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อนำมาปรับใช้กับเทศบาลนครแม่สอด ในการเตรียมการยกฐานะเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเช่นเดียวกับเมืองพัทยา

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก เศรษฐชาติ แหงมงาม