ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชน

      วันอังคารที่ ๕ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น ณ ห้องประชุม AEC ชั้น 2  สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด นำโดย ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครแม่สอด โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ ชุด ได้แก่ ชุดที่ ๑ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครแม่สอดและชุดที่ ๒ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคมในเขตเทศบาลนครแม่สอด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง โดยอาศัยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดหรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยอนุโลม

     โดยมีการประสานงานจากหน่วยงานระดับจังหวัด  ได้แก่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากและท้องถิ่นจังหวัดตาก ในหลักเกณฑ์ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในส่วนที่จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย เบื้องต้นเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคม จัดรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยมอบหมายกองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขฯ คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร่วมสอบข้อเท็จจริงและให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำข้อมูลมาประชุมคณะกรรมการชุดที่ ๒ เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคมแล้วจึงมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดที่ ๑ ตลอดจนขั้นตอนการรายงานผลข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Info)  ต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก maesotsociety