ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีมหาสงกรานต์62

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีมหาสงกรานต์62

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีมหาสงกรานต์เทศบาลนครแม่สอด ประจำปี 2562

      ดร.เทอดเกียรติ กล่าวว่าประเพณีสงกรานต์ “วันสงกรานต์” ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างเด่นชัด โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี โดยทางเทศบาลนครแม่สอดได้จัดขึ้นในวันที่ 16 เมษายน เป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมประเพณีที่สืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด หน่วยงานราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนในสังกัดเทศบาล 6 โรงเรียนร่วมขบวนของชุมชนกว่า 20 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด และขบวนจากศรัทธาคุ้มวัดต่างๆเช่นไทยสามัคคี พระเจ้าทันใจ วัดสุนทร์กาวาส (วัดป่าใหม่)เข้าร่วมรวมสืบสานประเพณีฯ รวมแล้วกว่า 20 ขบวน ร่วมแห่ตามเส้นทางในเขตเทศบาลจุดเริ่มขบวนแห่โรงเรียนสรรพวิทยาคมอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สิ้นสุด ณ สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด และกิจกรรมมากมายในวันดังกล่าว

      สำหรับประเพณีสงกรานต์ของชาวเทศบาลนครแม่สอดนั้น ถือว่าเป็นประเพณีท้องถิ่น ที่มีการอนุรักษ์มาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน แสดงให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความสามัคคีของคนในชุมชนท่องเที่ยวเทศกาล”ท่องเที่ยวปลอดภัย” ใส่ใจนักท่องเที่ยวแม่สอดมีมากกว่าที่คิด

นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา