ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ผลักดันโครงการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ผลักดันโครงการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สร้างแลนด์มาร์ค ผลักดันโครงการก่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว แลนด์มาร์ค@วัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ชายแดน

      ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมคณะผู้บริหารนครแม่สอด และฝ่ายช่าง ได้นำแบบแปลนและโครงสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนครแม่สอด มาศึกษาและดูรูปแบบโครงการ เพื่อ เร่งจัดทำและผลักดันโครงการก่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้เป็นแลนด์มาร์ค  วัฒนธรรม เมืองชายแดนไทย-เมียนมาร์ พร้อมโครงการเส้นทางวัฒนธรรม 7 สาย นำวัฒนธรรมหลากหลายของพี่น้องประชาขนที่อาศัยในพื้นที่มา สร้างเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของนครแม่สอด

       ซึ่งนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้นำเสนอเพื่อสร้างความเจริญและความเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมชายแดนไทย-เมียนมาร์ เมืองวัฒนธรรมและเมืองเศรษฐกิจชั้นนำของภูมิภาค Asean Economics Community – AEC นครแม่สอด คือศูนย์กลาง ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด)
      โดย เทศบาลนครแม่สอดจะของบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มาดำเนินโครงการ โดยเทศบาลนครแม่สอด ได้ เสนอผ่านจังหวัดตากนำเข้าแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์พัฒนาภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อสานต่อโครงการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว แลนด์มาร์ค@วัฒนธรรม เส้นทางถนนสายวัฒนธรรม 7 สาย นครแม่สอด

ขอขอบคุณ ข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS