ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ออกตรวจดูงานการปรับปรุงถนนลาดยาง นครแม่สอด-แม่ตาว

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ออกตรวจดูงานการปรับปรุงถนนลาดยาง นครแม่สอด-แม่ตาว

       เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด– นายไสว มีเงิน สท.ไหว -นายอัศวิน พินิจวงษ์ สท.ตู่ สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครแม่สอด ออกตรวจพื้นที่และดูงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายนครแม่สอด-แม่ตาว ในเขตเทศบาลนครแม่สอด จากบริเวณหน้าโรงพยาบาลแม่สอด ไปยังโรงสีเซ่งซิน จนถึงรอยเชื่อมต่อกับเทศบาลตำบลแม่ตาว ซึ่งเทศบาลนครแม่สอด ได้รับงบประมาณจาก หน่วยงานราชการในส่วนกลางและจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ให้งบประมาณมาดำเนินการในโครงการก่อสร้าง-ปรับปรุงเส้นทาง สายต่างๆในเขตเทศบาลนครแม่สอด จำนวนหลายสาย รอบเขตเทศบาลและเขตรอยต่อองค์ถิ่นอื่นๆ โดยรอบ ซึ่งเป็นเส้นทางราดยางแอสฟันท์ติค

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS