ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เดินหน้า “DRIVE MAESOT PROJECT”

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เดินหน้า “DRIVE MAESOT PROJECT”

ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เดินหน้า DRIVE MAESOT PROJECT
สร้างนครแม่สอด ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว

       เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวว่า เทศบาลนครแม่สอด พร้อมจะเดินหน้า DRIVE MAESOT PROJECT สร้างนครแม่สอด ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ซึ่งในการประชุมการขับเคลื่อน ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเมือง DRIVE MAESOT PROJECT ในการศึกษาการพัฒนาเมือง สร้างนครแม่สอด เป็น DRIVE MAESOT PROJECT การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว นั้นจะมีการขับเคลื่อนเดินหน้าร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

      ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวว่า เทศบาลนครแม่สอดสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Japan Intemational Coorperation Agency- JICA และ Nation Graduate Institute For Poticy Studies –GRIPS แห่งประเทศญี่ปุ่น ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ อย่างบูรณาการและมีประสิทธิผล เพื่อศึกษาโครงการการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ นำร่องการใช้กลไกการบริหาร จึงได้จัดประชุมสัมมนาร่วมหารือระหว่าง สถาบันพระปกเกล้า ภาครัฐ –เอกชน อปท. เกี่ยวกับการตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเมืองแม่สอด เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เมืองและนำไปสู่การผลักดันและชับเคลื่อนในทางปฎิบัติ DRIVE MAESOT PROJECT เช่นการจัดตั้งคณะทำงานประสานแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. 14 ตำบล 3 อำเภอในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) สร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการสาธารณะ การศึกษา การค้า- การลงทุน การท่องเที่ยว ฯลฯ อย่างบูรณาการ

       รายงานข่าวแจ้งว่า อ.แม่สอด จ.ตาก อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูหน้าด่านสำคัญบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) หรือเส้นทางหมายเลข 9 (R9) มีมูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ ด่านศุลกากรแม่สอด-กับจังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนมาร์ ปีละ เกือบแสนล้านบาทแล้ว

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS