ข่าวแม่สอด  : นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ประธานพิธีเปิดงานวันสถาปนาเทศบาลประจำปี 2562

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ประธานพิธีเปิดงานวันสถาปนาเทศบาลประจำปี 2562

       วันสถาปนาเทศบาลประจำปี 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันสถาปนาเทศบาลประจำปี 2562 นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูเทศบาลนครแม่สอด ประกอบพิธีวันสถาปนาเทศบาลและเปิดอาคารศูนย์สงเสริมอาชีพชุมชน

        เทศบาลนครแม่สอด กำหนดจัดกิจกรรม “วันเทศบาล” ขึ้น เป็นประจำทุกปี ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง ชั้น 6 อาคารศูนย์สงเสริมอาชีพชุมชน

       ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้อ่านสารจากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ตามที่กระทรวงมหาดไทย และด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันเทศบาล” เพื่อเป็นการเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น รูปแบบเทศบาลและเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ตลอดจนประชาชนได้สำนึกถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า และเอื้ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในด้านการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ซึ่งเป็นกระบวนการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนสามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง และเพื่อเป็นการเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไป

       จากกิจกรรม ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้ประดับยศ เลื่อนขั้นให้กับข้าราชการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เสร็จพิธีได้มีพิธีการรดน้ำขอพรปีใหม่จากนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารในวันดังกล่าว

นายเศรษฐชาติ แหงมงาม
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายงาน