ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.ล้างสุสานดอนแก้วและสุสานหลวง

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.ล้างสุสานดอนแก้วและสุสานหลวง

      วันที่ 7 กันยายน 2562  ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายสุเจตตนา  เพชรปราณี สมาชิกสภาเทศบาลประสานใหัดับเพลิงนครแม่สอดออกฉีดล้างสุสานวัดดอนแก้วป้องกันประชาชนลื่นล้มเวลามีงานฌาปนกิจในสุสาน

     และในวันที่ 8 กันยายน 2562  ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายอิงครัตน์  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรี สั่งการให้ดับเพลิงนครแม่สอดออกฉีดล้างสุสานหลวงแม่สอด เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องกันมานานทำให้พื้นมีตะไคร่น้ำบนพื้นมากซึ่งอาจทำให้ประชาชนที่มาวัดลื่นหกล้มได้.