ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ

     วันจันทร์ที่๑๐มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ฝึกกรมพลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๖๐ พรรษา ห้องประชุมสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ชั้น ๑ ตึก ๗ ชั้น จังหวัดปทุมธานี โดยมีดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพละศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือแนวทางในการส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและประกอบกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ พร้อมทั้งการสรุปผลการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑-๑๓

      โดยในการนี้ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้หารือประเด็นที่เทศบาลนครแม่สอดมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาฯ ในปี ๒๕๖๔ พร้อมทั้งมีแนวคิดในการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุในรูปแบบการกีฬาผู้สูงอายุ๒แผ่นดิน(ไทย-เมียนมาร์) ในรูปแบบสปอร์ตเดย์-สปอร์ตไนท์ เพื่อมุ่งเน้นการกีฬาในมิติแห่งการสร้างความสุข โดยจักได้หารือกับกรมพละศึกษาในโอกาสต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กองสวัสดิการสังคม นครแม่สอด