ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.บริการฉีดล้างตัว นร.ที่จัดกิจกรรมดำนา

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.บริการฉีดล้างตัว นร.ที่จัดกิจกรรมดำนา

       เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด สั่งการให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ให้บริการฉีดล้างตัวให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ที่จัดกิจกรรมดำนา

         โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อ.แม่สอด จ.ตาก จัดกิจกรรม ดำนา-ปลูกข้าว ที่แปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวนาไทย ให้แก่เด็กเยาวชนและคนรุ่นหลัง ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวนาไทย ตั้งแต่แรกเริ่มการไถนา ลงเมล็ดพันธุ์ การดำนาในช่วงฤดูฝน ไปจนถึงฤดูการลงแขกเกี่ยวข้าวในช่วงต้นฤดูหนาว โดยใช้เวลาประมาณ 4 – 5 เดือน ซึ่งเป็นโครงการที่ทางเทศบาลนครแม่สอด นำโดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อเป็นการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โดยน้อมนำแนวทางตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก สามารถอยู่กับความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุในสังคมได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเพียงพอ และมีสติมากยิ่งขึ้น โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทุกภาคส่วน.