ข่าวตาก : นายก.อบจ.ตาก ควงภรรยา เปิดโครงการก่อสร้างแพโป๊ะสาธารณะประโยชน์ และส่งมอบให้กับ อบต.บ้านนา เพื่อให้บริหารจัดการบริการแก่ประชาชน

นายก.อบจ.ตาก เปิดโครงการก่อสร้างแพโป๊ะสาธารณะประโยชน์ส่งมอบ อบต.บ้านนา

       เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างแพโป๊ะสาธารณะประโยชน์ และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กับ องค์การบริหารส่วนตำบล(บต.)บ้านนา อ.สามเงา พร้อมด้วยนางกฤตินี ทวีเกื้อกูลกิจ ภรรยา และนายฑีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์ พระสงฆ์จำนวน 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งพิธีการปล่อยแพลงน้ำตามธรรมเนียม

      นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงได้มีการผลักดันงบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะช่วยทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้นำเครื่องจักรที่มีน้ำหนักหลายสิบตัน บรรทุกลงแพลากจูง มาดำเนินการปรับถนน เพื่อช่วยให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้รวดเร็วสะดวกสบาย ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีขวัญกำลังใจในการทำมาหากิน ไม่ต้องน้อยใจว่าถูกทอดทิ้ง เพราะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอีกต่อไป

      และในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้จัดทำโครงการก่อสร้างแพโป๊ะสาธารณะประโยชน์ และส่งมอบให้กับ อบต.บ้านนา บริหารจัดการในการให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่จะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้ ซึ่งได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการเพื่อประชาชน

     นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กล่าวว่า การบริหารงานในการพัฒนาพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดตาก ได้ให้ความสำคัญกับทุกๆ พื้นที่อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกล ต้องขึ้นรถลงเรือ เราก็ต้องนำการพัฒนาไปให้ถึง ในแต่ละพื้นที่ก็มีปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนแตกต่างกันออกไป ดังนั้นการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จึงต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการของประชาชน จึงจะทำให้ประชาชนได้มีความอยู่ดีกินดี และมีความสุข การก่อสร้างแพโป๊ะสาธารณะประโยชน์หลังนี้ จะช่วยส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ในด้านการคมนาคม การประกอบอาชีพ การสาธารณะสุข สังคม การศึกษาและเศรษฐกิจ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ช่วยลดค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกสามารถบรรเทาความเดือดร้อน ให้ประชาชนได้ เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตระหนักอยู่เสมอว่า ไม่ว่าประชาชนจะอยู่แห่งหนตำบลใด ในพื้นที่จังหวัดตาก เราก็จะนำพาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ สิ่งที่จะช่วยบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ไปให้ประชาชนได้ทุกที่อย่างแน่นอน
      โครงการก่อสร้างแพโป๊ะสาธารณะประโยชน์ และส่งมอบให้กับ อบต.บ้านนา สืบเนื่องมาจาก ตำบลบ้านนาเป็นตำบลที่เก่าแก่มาแต่โบราณ ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของลำน้ำปิง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวอำเภอ มีเนื้อที่กว้างขวาง มีสภาพเป็นภูเขาสูงเป็นส่วนมาก พื้นที่ราบมีน้อย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และหาของป่า ฯลฯ ซึ่งมีทั้งหมด จำนวน 12 หมู่บ้าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 กรมชลประทานเริ่มงานการก่อสร้างเขื่อนภูมิพล และในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2502 เริ่มมีการอพยพราษฎรตำบลบ้านนาไปอยู่ในที่ ๆ ทางกรมชลประทานจัดสรรให้ การอพยพในครั้งนี้ทำให้ราษฎรตำบลบ้านนา แยกย้ายกันไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ และมีบางส่วนที่ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านนา แต่อพยพหนีขึ้นไปอยู่ในที่สูงให้พ้นจากน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลท่วมถึง ซึ่งปัจจุบันมีด้วยกันทั้งหมด 5 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1 บ้านอูมวาบ,หมู่ที่ 2 บ้านนาไฮ ( หมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ) ,หมู่ที่ 3 บ้านหินลาด ( หมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ),หมู่ที่ 4 บ้านโสมง,หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าป๋วย ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่ตำบลบ้านนา มีวิถีชีวิตในการสัญจรไปมาด้วยเรือ ก่อนจะเดินทางมาขึ้นรถ จึงทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางนาน และเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS