ข่าวแม่สอด : บิ๊กแป๊ะ ตั้ง บิ๊กแหมว รักษาราชการแทน ผบช.ตำรวจท่องเที่ยว

       “บิ๊กแป๊ะ” ตั้ง “บิ๊กแหมว”รักษาราชการแทน ผบช.ตำรวจท่องเที่ยว หลังกฤษฎีกา ตั้ง ผบช.ท่องเที่ยว และการแบ่งส่วนราชการ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2560 และกฎกระทรวง แบ่งเป็นกองบังคับการ

       พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา “บิ๊กแป๊ะ” ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 524/2560 แต่งตั้ง รักษาราชการแทนผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว-รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว – รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1-3 และรักษาราชการแทนผู้บังคับการอำนวยการตำรวจท่องเที่ยว โดยแต่งตั้ง
1.พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
2..พล.ต.ต.พัฒนวุธ อังคะนาวิน รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
3.พล.ต.ต.พุทธิชาติ เอกนันท์ รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
4.พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล รักษาราชการแทนผู้บังคับการอำนวยการตำรวจท่องเที่ยว
5.พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1
6.พล.ต.ต.พีระวัฒน์ บุญลักขะ รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2
7.พล.ต.ต.บรรลือ ชูเวทย์ รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3

        ลงนามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 52 9/2560 เรื่อง ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ตามที่มี พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2560 และกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ หรือ ส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 8) พ. ศ. 2560 จัดตั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ควบรวม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ากับตำรวจภูธรภาค 9และปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น
       เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจ ตามในความ มาตรา 72 (2) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ. ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2559 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์พ.ศ 2559 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนในตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่ นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งในตำแหน่งอื่นๆอีก 3 ตำแหน่ง รวม 10 ตำแหน่งในคำสั่งเดียวกันนี้ สำหรับ พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ “บิ๊กแหมว” รักษาราชการแทนผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว นั้นเป็นอดีตผู้บัญชาการ ตำรวจศูนย์ บริหารตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS