ประชาสัมพันธ์: การรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (ฟรี)

ประชาสัมพันธ์: การรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (ฟรี)

โปรดพาบุตรหลานมารับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ 2 ครั้ง (ฟรี)

ครั้งที่   1   วันที่  8   เดือน  8      วันพฤหัสบดีที่  8  สิงหาคม พ.ศ. 2562
ครั้งที่   2   วันที่  9   เดือน  9       วันจันทร์ที่     9  กันยายน  พ.ศ. 2562

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กไทยอายุต่ำกว่า 7 ปี    เด็กต่างชาติ อายุต่ำกว่า 15 ปี  ทุกคนที่อาศัยในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน  อำเภอแม่สอด  แม่ระมาด ท่าสองยาง  พบพระ อุ้มผาง

ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน