ข่าวแม่สอด : ประชุมสภาวิสามัญ 1/2562 พัฒนานครแม่สอด สู่เมืองชั้นนำ THAILAND 4.0

ประชุมสภาวิสามัญ 1/2562 พัฒนานครแม่สอด สู่เมืองชั้นนำ THAILAND 4.0

       เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด เป็นประธานการกระชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 ที่ห้องประชุมบุศราคัม ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อาคารที่ 1 (ด้านหน้า) โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ซึ่ง ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มอบหมายให้ ฝ่ายบริหาร นายกุล เครือวีระ- นายบรรเจิด ลาวัณย์รัตนากุล และ นายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายสมจิต รุ่งจำรัสรัศมี-นางโสภา พฤกษาโสภา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุม พร้อมปลัดเทศบาล- ผู้อำนวยการกองฝ่าย หัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมประชุม กว่า 50 คน เพื่อพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด ท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) นอกจากนี้ นายศราวุธ ทังดิน ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด จ.ตาก ได้เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในที่ประชุม เพื่อรับทราบนโยบาย้มศบาลนครแม่สอด อีกด้วย

      รายงานข่าวแจ้งว่า ปัจจุบันเทศบาลนครแม่สอด ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบสาธารณูปโภค- การพัฒฯความเจริญเติบโตของเมืองนครแม่สอด ให้เป็นเมืองชั้นนำทางเศรษฐกิจ-สังคม และคูณภาพชีวิตประชาชน รวมทั้ง-การกีฬา-การศึกษา- การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม กับนักธุรกิจ นักลงทุน ตามแนวชายแดนริมแม่น้ำเมย กับกลุ่มนักธุรกิจประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างนครแม่สอด ให้เจริญเติบโต THAILAND 4.0

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS