ข่าวแม่สอด : ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2562 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2562 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ

      เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายรณกฤต ก่อประภากิจ ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ห้องบุศราคัม ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี สท.นครแม่สอด เข้าร่วมประชุมโดยพร้องเพียง ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด-นายบรรเจิด ลาวัณย์รัตนากุล-นายภิรมย์ ทองคุ้ม-นายถิรยุทธ ฉันติกุล และนายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เข้าร่วมประชุม พร้อมปลัดเทศบาลนครแม่สอด-ผู้อำนวยการกองฝ่าย-หัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและชี้แจงญัตติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกองงานและฝ่ายต่างๆ

     รายงานข่าวแจ้งว่า ฝ่ายบริหาร ได้ยื่นญัตติขอนำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อขออนุมัติงบประมาณ รายจ่าย เพื่อมาพัฒนานครแม่สอด ประจำปี 2563 ในวาระที่ 1 โดย สท.นครแม่สอด มีการเสนอและพิจารณางบประมาณในด้านต่างๆ

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS