ข่าวแม่สอด  :  ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ครั้งที่ 10/2559

AEC อาเซียน NEWS…ตาก-“ประธาน ชัยวัฒน์” นั่งหัวโต๊ะ ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ครั้งที่ 10/2559 ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก อ.แม่สอด จ.ตาก

         นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ปฎิบัติหน้าที่ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก โดยมีนายธวัชชัย ชิดชาญกิจ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ทำหน้าที่เลขาธิการในที่ประชุม ที่ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก(แม่สอด) อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี คณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 10/2559 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 80 คน ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมจิตร์ พุทธพงษ์ หัวหน้าฝ่ายนโนบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีการกล่าวถึงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยของผู้เกี่ยวข้องในภูมิภาค (Focus Groups Discussion) ครั้งที่ 1/2560 “ภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการในภูมิภาคเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม”

         และยังได้รับเกียรติจาก นายพิศิษฏ์ คุณวโรตน์ ผู้แทน มูลนิธิแพธทูแฮลท์ (P2H) มาแนะนำโครงการ สุขภาพและสุขภาวะทางเพศของเยาวชนข้ามชาติ (The Story of Love)-Phase II ซึ่งการประชุมครั้งนี้ยังมีวาระสืบเนื่องเรื่องการต่อต้านและการป้องกันการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในสถานประกอบการ และการต่อต้านและการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ วาระเรื่องเพื่อพิจารณาความคืบหน้าการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาลตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ 2551 อีกทั้งยังเป็นการประชุมประจำเดือนทุกเดือนของคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เพื่อรับทราบกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของคณะกรรมการและสมาชิก

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  AEC  อาเซียน  News