ข่าวแม่สอด : ประชุม กรอ.-กกร. ติดตามความคืบหน้า เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ประชุม กรอ.-กกร. ติดตามความคืบหน้า เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ประชุม กรอ.-กกร. ติดตามความคืบหน้า เขต.ศก.พิเศษ-แก้ไขโควต้ารถบรรทุกสินค้าข้ามแดนระหว่างไทย – เมียนมา-การผลักดันการเดินทางผ่านเข้าออกบริเวณชายแดน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว-การค้าและอุตสาหกรรม

     นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.)เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 3/2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เช่น พาณิชย์จังหวัดตาก-ด่านศุลกากร-สำนักงานจังหวัดตาก-ฝ่ายปกครอง ฯลฯหน้าหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก ซึ่งในส่วนของภาคเอกชนประกอบด้วย ผู้แทนหอการค้าจังหวัดตาก -ผู้แทน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก- ผู้แทน ชมรมธนาคารจังหวัดตาก –ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตาก-ผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดตาก-ผู้แทน สมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตาก-ผู้แทนเครือข่ายธุรกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก- Biz Club SEZ Tak รวมทั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันจังหวัดตาก (กกร.จังหวัดตาก) ประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดตาก ,สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และ ชมรมธนาคารจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน กว่า 50 คน โดยในที่ประชุมนั้นทุกฝ่าย ทั้งส่วนราชการ-กรอ.-กกร.ได้หารือความคืบหน้าผลการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก , รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดตาก ที่สำคัญ กกร.จังหวัดตาก (สภาอุตสาหกรรม-หอการค้า-ชมรมธนาคาร) เสนอเรื่องเพื่อติดตามความคืบหน้าในการประชุม ประกอบด้วย

1.การติดตามความคืบหน้าข้อเสนอการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรถบรรทุกสินค้าจังหวัดตาก ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินการกำหนดโควต้ารถบรรทุกสินค้าข้ามแดนระหว่างไทย – เมียนมา ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย – เมียนมา ในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่จุดผ่านแดนแม่สอด – เมียวดี ตามข้อเสนอผ่าน กรอ.จังหวัดตาก เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แยกระหว่างรถบรรทุกสินค้าข้ามแดน กับรถบรรทุกสินค้าท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานตามประเพณีท้องถิ่น ไม่ไปรวมกับรถที่จะต้องขอโควต้าสำหรับให้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตาก ในการเป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าระหว่างประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย – เมียนมา ในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่จุดผ่านแดนแม่สอด – เมียวดี โดยผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในจังหวัดตากขอโควต้าครึ่งหนึ่ง (50%) 250 คัน จากกำหนดโควต้าไว้ 500 คัน ซึ่งไม่รวมกับรถขนส่งท้องถิ่นที่ขนส่งสินค้าข้ามแดนอยู่แล้วตามประเพณีท้องถิ่นให้สามารถดำเนินการวิ่งส่งสินค้าข้ามแดนต่อไปได้ ระยะทางภายในจังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนมา

2.การติดตามความคืบหน้าเรื่องข้อเสนอการดำเนินการเรื่องการข้ามแดนโดยใช้หนังสือเดินทางฟรีวีซ่าระหว่างประเทศไทย กับประเทศเมียนมา โดยการฟรีวีซ่าเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ของทั้งสองประเทศ

3.การติดตามความคืบหน้าเรื่องการผลักดันการเดินทางผ่านเข้าออกบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทย กับประเทศเมียนมา โดยถือบัตรผ่านแดน และบัตรผ่านแดนชั่วคราว โดยขยายพื้นที่ในการเดินทาง ประเทศไทยทั้งจังหวัดตาก ส่วนประเทศเมียนมาเดินทางถึงเมืองเมาะละแหม่ง พระธาตุอินทร์แขวน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการค้า-การท่องเที่ยว รวมไปถึงการลงทุนภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของภาคธุรกิจในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดตากกับจังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนมา

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS